1. Αποδοχ των ρων με τη χρση της ιστοσελδας
Η πρσβαση και η χρση της παροσας ιστοσελδας ("Τοποθεσα") υπκεινται στους ακλουθους ρους χρσης και σε λους τους εφαρμοστους νμους και κανονισμος. Μσω της πρσβασης και χρσης αυτς της Τοποθεσας, αποδχεστε πλρως τους ρους χρσης και αποδχεστε τι κθε λλη συμφωνα μεταξ υμν και της "Μουργελ Αλεξνδρα" αντικαθσταται απ το παρν σε ,τι αφορ το περιεχμενο του παρντος. Εν δεν αποδχεστε πλρως τους ρους χρσης, παρακαλομε να αποχωρσετε απ την παροσα Τοποθεσα.

 

2. Καθεστς ιδιοκτησας περιεχομνου
Η παροσα τοποθεσα και λα τα περιεχμεν της στα οποα περιλαμβνονται ενδεικτικ, το κεμενο, το σχδιο, τα λογτυπα, τα γραφικ, τα εικονδια και οι εικνες, ("το Περιεχμενο"), προστατεονται απ δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας της "Μουργελ Αλεξνδρα" και τρτων.

Απαγορεεται αυστηρ η χρση οποιουδποτε Περιεχομνου, εκτς αυτο που προβλπεται απ τους παρντες ρους χρσης, χωρς γγραφη δεια της "Μουργελ Αλεξνδρα" Σας γνωστοποιομε επσης, τι η "Μουργελ Αλεξνδρα" θα κνουν πλρη χρση των νδικων μσων που τους παρχουν τα πνευματικ δικαιματα πως προβλπεται απ το νμο, συμπεριλαμβανομνης και αυτς της ποινικς δωξης.

 

3. Χρση της Τοποθεσας
Η Τοποθεσα εναι αποκλειστικ για χρστες που εναι δεκαοκτ (18) ετν μεγαλτεροι κτω των δεκαοκτ (18) ετν λλα χουν την συνανεση του γονα κηδεμνα τους. Οποιαδποτε εγγραφ, χρση πρσβαση στην Τοποθεσα απ οποιονδποτε κτω των δεκαοκτ (18) ετν χωρς τη συνανεση του γονα κηδεμνα εναι απαγορευμνη, χωρς δεια και αποτελε παραβαση των παρντων Ορων Χρσης. Με την πρσβαση σας στην Τοποθεσα, δηλνετε και εγγυστε τι εστε δεκαοκτ (18) ετν μεγαλτεροι τι εστε κτω των δεκαοκτ ετν (18) λλα χετε τη συνανεση του γονα κηδεμνα σας και συμφωνετε να τηρσετε λους τους ρους και προποθσεις χρσης της Τοποθεσας.

Η "Μουργελ Αλεξνδρα" σας χορηγε την δεια χρσης της παροσας Τοποθεσας με τον ακλουθο τρπο:

 • Επιτρπεται η λψη Περιεχομνου, αλλ μνο με σκοπ την προσωπικ πληροφρηση και χι για εμπορικος και κερδοσκοπικος σκοπος, με την προπθεση τι δεν θα προβετε σε απομκρυνση, αλλαγ συγκλυψη των πληροφοριν, του περιεχομνου των δικαιωμτων (πνευματικς ιδιοκτησας κι λλων ιδιοκτησιακν δικαιωμτων) που εμπεριχει το Περιεχμενο.
 • Απαγορεεται η διανομ, η τροποποηση, η αντιγραφ (εκτς εν προβλπεται απ τα παραπνω), η μετδοση, η εμφνιση, η εκ νου χρση, η αναπαραγωγ, η δημοσευση, η χοργηση δειας, η μεταββαση, πληση λλη χρση, καθς και η δημιουργα παργωγων ργων χωρς την γγραφη δεια της "Μουργελ Αλεξνδρα" .
 • Ως ρο για την πρσβαση και χρση της παροσας Τοποθεσας, δεσμεστε προς την "Μουργελ Αλεξνδρα" τι δεν θα χρησιμοποισετε την παροσα Τοποθεσα με οποιοδποτε σκοπ, ο οποος απαγορεεται απ τους ρους χρσης με τρπο που θα μποροσε να συνιστ να ενθαρρνει συμπεριφορ που θα μποροσε να θεωρηθε ποινικ αδκημα, να εγερει αστικ ευθνη να παραβισει με λλο τρπο οποιοδποτε νμο, καθς και τι δε θα χρησιμοποισετε την Τοποθεσα για τη δημοσευση τη μετδοση οποιουδποτε υλικο με απειλητικ, αναληθς, παραπλανητικ, προσβλητικ, παρενοχλητικ, συκοφαντικ, χυδαο, ανθικο, σκανδαλδες, πορνογραφικ βλσφημο περιεχμενο. Η "Μουργελ Αλεξνδρα" θα συνεργαστε πλρως με λες τις αρχς επιβολς του νμου και θα συμμορφωθε πλρως με οποιαδποτε δικαστικ απφαση που θα ζητ θα δνει εντολ για την αποκλυψη της ταυττητας οποιουδποτε ατμου δημοσιεει μεταδδει ττοιου εδους πληροφορες και υλικ. Δεσμεεστε επσης τι θα πληροφορσετε την "Μουργελ Αλεξνδρα", αμσως μλις αντιληφθετε κθε παρνομη απαγορευμνη χρση της παροσας Τοποθεσας απ τρτους.
 • Φρετε ευθνη για τη συμμρφωση με την εγχρια νομοθεσα και τους κανονισμος της δικαιοδοσας του τπου απ που χετε πρσβαση στην παροσα Τοποθεσα. Δεν επιτρπεται η πρσβαση στην παροσα Τοποθεσα σε οποιαδποτε δικαιοδοσα που για οποιονδποτε λγο απαγορεεται η δημοσευση η διαθεσιμτητα της παροσας Τοποθεσας. Η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν δηλνει τι η παροσα Τοποθεσα συμμορφνεται με τους νμους λων των δικαιοδοσιν. Εν χετε αμφιβολες περ αυτο, πρπει να αναζητσετε τη συνδρομ νομικο και εν κριθε απαρατητο, να τερματσετε τη χρση της παροσας Τοποθεσας πραυτα.
 • Απαγορεεται η χρση αυτο του Δικτυακο Τπου για διαφμιση για προσφορς.

4. Απρρητο
λες οι προσωπικς πληροφορες (για παρδειγμα, το νομ σας, η διεθυνση, το τηλφωνο, ηλεκτρονικ διεθυνση) που αποστλλετε στην Τοποθεσα μσω του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου με λλο τρπο θα χρησιμοποιηθον απ την "Μουργελ Αλεξνδρα" σμφωνα με την Δλωση περ απορρτου της παροσας Τοποθεσας. Κθε λλη μορφ επικοινωνας υλικ που αποστελετε στην Τοποθεσα, πως ερωτσεις, σχλια, προτσεις κλπ, θα θεωρηθον τι δεν χουν εμπιστευτικ χαρακτρα και δεν αποτελον πληροφορες για αποκλειστικ χρση και ως εκ τοτου, η "Μουργελ Αλεξνδρα" μπορε να τα χρησιμοποισει πως επιθυμε.

 

5. Απαγρευση πρσβασης
Εναι στη διακριτικ ευχρεια της "Μουργελ Αλεξνδρα" να αρνηθε τη πρσβαση στην Τοποθεσα σε κποιο τμμα αυτς χωρς προηγομενη ειδοποηση.

 

6. Δηλσεις
Το Περιεχμενο της παροσας τοποθεσας μπορε να περιχει ανακρβειες και τυπογραφικ λθη. Αλλαγς μπορον να γνονται αν τακτ χρονικ διαστματα στην παροσα τοποθεσα αν πσα στιγμ και χωρς ειδοποηση. Η "Μουργελ Αλεξνδρα" , ωστσο, δεν δεσμεεται για την αν τακτ διαστματα ανανωση των πληροφοριν που περιχονται στην παροσα τοποθεσα. Επιπρσθετα, η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν εγγυται τι η παροσα τοποθεσα θα λειτουργε συνεχς και χωρς σφλματα, τι οι ελλεψεις θα διορθνονται περιοδικ τι θα εναι συμβατ με τον υπολογιστ, το υλικ και το λογισμικ του χρστη.

Πληροφορες, συμβουλς και απψεις που εκφρζονται στην παροσα τοποθεσα δεν πρπει να λαμβνονται ως βση για τη λψη προσωπικν, νομικν, οικονομικν και λλου τπου αποφσεων. Πρπει να συμβουλευτετε ναν κατλληλο επαγγελματα για να λβετε συγκεκριμνες συμβουλς που θα ταιριζουν στη δικ σας περπτωση.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Επισημανεται τι ορισμνες δικαιοδοσες δεν επιτρπουν τον περιορισμ των συνεπαγμενων εγγυσεων, οπτε μερικο απ τις παραπνω περιορισμος ενδχεται να μην ισχουν για εσς. Χωρς τον περιορισμ των προαναφερθντων, η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν εγγυται οτε δηλνει τι η χρησιμοποηση του περιεχμενου απ εσς δε θα καταπατ τα δικαιματα τρτων οτε τι το περιεχμενο θα εναι ακριβς, πλρες και ενημερωμνο. Επιπρσθετα, σε ,τι αφορ συζητσεις, συνομιλες, δημοσιεσεις, μεταδσεις, πνακες ανακοινσεων κλπ που μπορε να βρσκονται στην παροσα Τοποθεσα, η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν αναλαμβνει καμα ευθνη λγω υλικο με απειλητικ, αναληθς, παραπλανητικ, προσβλητικ, παρενοχλητικ, συκοφαντικ, χυδαο, ανθικο, σκανδαλδες, πορνογραφικ, βλσφημο περιεχμενο οποιουδποτε υλικο που θα μποροσε να συνιστ να ενθαρρνει συμπεριφορ που θα μποροσε να θεωρηθε ποινικ αδκημα, να εγερει αστικ ευθνη να παραβισει με λλο τρπο το νμο, και εμπεριχεται στην παροσα Τοποθεσα.

Η"Μουργελ Αλεξνδρα" δεν αναλαμβνει καμα ευθνη για πληροφορες που δεν παρχονται στην παροσα Τοποθεσα για την αδυναμα των υπηρεσιν που προσφρονται στην παροσα, συμπεριλαμβανομνων, ενδεικτικ, των υπηρεσιν ειδοποησης ηλεκτρονικο ταχυδρομεου και των ομαδικν μεταδσεων μσω του διαδικτου (webcast).

7. Περιορισμς ευθνης
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η "ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ. Επισημανεται τι ορισμνες δικαιοδοσες δεν επιτρπουν τον περιορισμ των συνεπαγμενων εγγυσεων, οπτε μερικο απ τις παραπνω περιορισμος ενδχεται να μην ισχουν για εσς.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ.

 

8. Βλβη-αποζημωση
Συμφωνετε να υπερασπζεστε την "Μουργελ Αλεξνδρα" ναντι αξισεων διξεων που εγερονται απ οποιοδποτε τρτο κατ της "Μουργελ Αλεξνδρα" και οφελονται στην χρση της Τοποθεσας απ εσς σε λλες πρξεις και παραλεψεις. Η «χρση» της παροσας Τοποθεσας περικλεει την οποιαδποτε χρση τρτων που χουν πρσβαση στην Τοποθεσα μσω του υπολογιστ σας. Σε αυτ την περπτωση, αποδχεστε να καταβλετε στην "Μουργελ Αλεξνδρα" τα ξοδα, την αποζημωση και τη δικαστικ δαπνη (συμπεριλαμβανομνης και της ελογης αμοιβς των δικηγρων) που επιβλλονται στην "Μουργελ Αλεξνδρα" βαρανουν την "Μουργελ Αλεξνδρα", και προρχονται απ αξισεις νομικς διξεις.

 

9. Σνδεσμοι προς λλες τοποθεσες
Η παροσα Τοποθεσα περιχει συνδσμους που ανκουν λειτουργον υπ την επβλεψη τρτων εκτς της "Μουργελ Αλεξνδρα". Οι σνδεσμοι αυτο παρχονται μνο για δικ σας ευκολα. Η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν ελγχει και δεν εναι υπεθυνη για την λειτουργα τους, το περιεχμεν τους, τις πολιτικς απρρητου που ακολουθον την ασφλεια αυτν των τοποθεσιν. Χωρς να περιορζεται στα παραπνω, η "Μουργελ Αλεξνδρα" αποποιεται συγκεκριμνα την ευθνη αυτ εν οι τοποθεσες:

 • παραβιζουν τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας τρτου,
 • εναι ανακριβες, ημιτελες παραπλανητικς,
 • δεν εναι εμπορεσιμες κατλληλες για να συγκεκριμνο σκοπ
 • δεν παρχουν αρκετ ασφλεια
 • εμπεριχουν ιος λλα αντικεμενα καταστροφικς φσεως
 • εναι δυσφημιστικς

Η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν ενστερνζεται το περιεχμενο τα προντα τις υπηρεσες που προσφρονται σε αυτς τις τοποθεσες και δεν συνδεται με τους διαχειριστς των τοποθεσιν αυτν. Εν συνδεθετε με αυτς τις τοποθεσες την παροσα Τοποθεσα, το πρττετε με δικ σας κνδυνο και χωρς την δεια της "Μουργελ Αλεξνδρα".

 

10. Σνδεση με την παροσα Τοποθεσα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

Εν επιθυμετε να δημιουργσετε συνδσμους υπερκειμνου (hyperlinks) στην παροσα Τοποθεσα, μπορετε να το πρξετε μνο εφσον συμφωνετε με τους ακλουθους ρους:

 • Σας χει χορηγηθε ρητ γγραφη δεια απ την "Μουργελ Αλεξνδρα".
 • Συνδεστε, αλλ δεν αναπαραγγετε, την αρχικ σελδα της παροσας Τοποθεσας. Συγκεκριμνα, συμφωνετε τι δε θα συνδεθετε σε εσωτερικ σελδα της παροσας Τοποθεσας που βρσκεται να περισστερα εππεδα κτω απ την αρχικ σελδα τι δε θα δημοσιεσετε το περιεχμενο της παροσας Τοποθεσας σε λλη ιστοσελδα χωρς την γγραφη δεια της "Μουργελ Αλεξνδρα" .
 • Δε θα προβετε στην αφαρεση, την παραποηση την αλλαγ με οποιοδποτε λλο τρπο του μεγθους της εμφνισης του λογτυπου της "Μουργελ Αλεξνδρα" .
 • Δε θα δημιουργσετε πλασιο πργραμμα περιγησης (browser) περγραμμα του περιεχομνου της παροσας Τοποθεσας.
 • Δε θα υπονοσετε με καννα τρπο τι η "Μουργελ Αλεξνδρα" αποδχεται προντα υπηρεσες εκτς απ τα δικ της (συμπεριλαμβανομνων υμν των προντων και υπηρεσιν σας ).
 • Δε θα διαστρψετε τη σχση υμν της ιστοσελδας σας με την "Μουργελ Αλεξνδρα".
 • Δε θα παρχετε ψευδες, αναληθες και ανακριβες πληροφορες για την "Μουργελ Αλεξνδρα" τα προντα τις υπηρεσες της "Μουργελ Αλεξνδρα" στην ιστοσελδα σας δεν θα δυσφημετε τα προντα τις υπηρεσες της "Μουργελ Αλεξνδρα" .
 • Δε θα χρησιμοποιετε τα λογτυπα, τα εμπορικ σματα, τα σματα υπηρεσιν και τα παρεμφερ χωρς ρητ γγραφη δεια απ την "Μουργελ Αλεξνδρα".
 • Δε θα περιλαμβνετε περιεχμενο στην ιστοσελδα σας που εναι θα μποροσε να θεωρηθε παρνομο, κακγουστο, προσβλητικ διφορομενο, που παραβιζει δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας λλα δικαιματα προσπου αλλις δεν συμμορφνεται με τους εφαρμοστους νμους και κανονισμος, και θα περιλαμβνετε στην ιστοσελδα σας περιεχμενο που αρμζει σε λες τις ηλικιακς ομδες.
 • Δε θα αφαιρετε θα παραποιετε πληροφορες, το Περιεχμενο τις γνωστοποισεις που περιλαμβνονται στην παροσα Τοποθεσα.
 • Δε θα δημιουργετε σνδεση απ ιστοσελδα που δεν σας ανκει.
 • Θα διακψετε πραυτα το σνδεσμο εν σας δσει οδηγες η "Μουργελ Αλεξνδρα", κτι που μπορε να πρξει βασιζμενη στη δικ της κρση.

Η "Μουργελ Αλεξνδρα" διατηρε το δικαωμα να ανακαλσει το δικαωμα που χορηγεται στην παροσα παργραφο 10 λγω παραβασης των ρων χρσης και να λβει τα κατλληλα μτρα για την παραβαση αυτ.

Δεσμεεστε τι θα προβετε στην πλρη αποζημωση της "Μουργελ Αλεξνδρα" για οποιαδποτε απλεια ζημι που υπστη η "Μουργελ Αλεξνδρα" οποιαδποτε απ τις εταιρεες του ομλου της λγω παραβασης της παραγρφου 10.

 

11. Λογισμικ διαθσιμο σε αυτ την Τοποθεσα
Τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας λλα δικαιματα επ του λογισμικο που εναι διαθσιμο για λψη απ την Τοποθεσα ανκουν στην "Μουργελ Αλεξνδρα" στους παροχες/ αδειοδτες αυτς. Για να υπρξει πρσβαση σε πληροφορες στην παροσα Τοποθεσα, θα πρπει ενδεχομνως να υπογρψετε δεια με τρτους παροχες λογισμικο (πως την Adobe). Η δυναττητ σας να χετε πρσβαση σε αυτς τις πληροφορες μπορε να εξαρτηθε απ το κατ πσο χετε υπογρψει ττοιες δειες. Η χρση του λογισμικο διπεται απ τους ρους κθε σμβασης παροχς αδεας που εμπεριχεται στο Λογισμικ. Η "Μουργελ Αλεξνδρα" δεν αναλαμβνει καμα ευθνη για τη διευθτηση ττοιων αδειν. Μην εγκαταστσετε χρησιμοποισετε λογισμικ εν δεν αποδχεστε τη σχετικ δεια χρσης. Κατ τη λψη λογισμικο απ την παροσα Τοποθεσα, το πρττετε με δικ σας κνδυνο.

 

12. Αναθερηση των ρων
Η "Μουργελ Αλεξνδρα" μπορε οποιαδποτε στιγμ, και χωρς ειδοποηση, να αναθεωρσει τους προαναφερθντες ρους με την ανανωση αυτο του κειμνου. Δεσμεεστε απ ττοιες αναθεωρσεις και πρπει, ως εκ τοτου, να επισκπτεστε περιοδικ αυτ τη σελδα για να εξετζετε τους πρσφατους ρους χρσης. Δεν εναι δυνατ η αλλαγ των ρων χρσης απ εσς, εκτς εν χετε συμφωνσει εγγρφως με την "Μουργελ Αλεξνδρα".

 

13. Γενικ
Οι ροι χρσης και η χρση της παροσας Τοποθεσας διπονται απ τους νμους της Αγγλας και της Ουαλας, ανεξρτητα απ την επιλογ των διατξεων του νμου. Τα δικαστρια γενικς δικαιοδοσας που βρσκονται στην Αγγλα εναι αρμδια για την εκδκαση των ποιων διαφορν προκψουν σχετζονται με τους ρους χρσης /και την παροσα Τοποθεσα στις οποες διαφορς οι ροι χρσης /και η Τοποθεσα αποτελον ουσιδες γεγονς.

Εν η "Μουργελ Αλεξνδρα" αποφασσει να αποποιηθε οποιαδποτε αθτηση δσμευσης που απορρει απ τους ρους χρσης, ττε τοτο δεν σημανει τι η "Μουργελ Αλεξνδρα" αποποιεται οποιαδποτε λλη αθτηση τρα και στο μλλον.

λα τα δικαιματα και τα νδικα μσα σμφωνα με τους ρους χρσης εναι σωρευτικ και δεν αποκλεουν λλα δικαιματα και νδικα μσα που προβλπονται απ το νμο απ λλη συμφωνα.

Εν οποιοδποτε τμμα των ρων χρσης θεωρηθε τι δεν ισχει δεν μπορε να εφαρμοστε σμφωνα με το εφαρμοστο δκαιο συμπεριλαμβανομνων, ενδεικτικ, των παραιτσεων απ εγγυσεις και των περιορισμν ευθνης, ττε ο κυρος και ανεφρμοστος ρος θα αντικατασταθε απ ναν ισχοντα και εφαρμσιμο ρο που θα μοιζει σε περιεχμενο με τον αρχικ, εν η ισχς των υπλοιπων ρων θα παραμενει ως χει.

Η τυπωμνη κδοση της παροσας Τοποθεσας και των ρων χρσης και οποιασδποτε γνωστοποησης σε ηλεκτρονικ μορφ θα γνεται αποδεκτ σε δικαστικς διοικητικς διξεις.

Συμφωνετε τι δεν υφσταται σχση ομρρυθμης εταιρεας σμπραξης, πρσληψης σχση εκπροσπησης με την "Μουργελ Αλεξνδρα" ως απρροια των ρων χρσης της χρσης της παροσας Τοποθεσας απ εσς.

 


 

Ονοματεπνυμο:
το E-mail σας:
η διεθυνση σας:
αρ. Ενηλκων:
αρ. Παιδιν:
Ημρα φιξης:

 

Σχλια: